فروشنده آرایشی و بهداشتی

20.000.000 ریال

این دوره ویژه افرادی است که دوره تکنسین داروخانه مقدماتی را گذرانده اند

روزهای برگزاری: یک شنبه و سه شنبه

ساعت برگزاری: 9 الی 11:30

مرکز برگزاری: مرکز ژاندارمری

تاریخ شروع دوره: 22 خرداد

تاریخ پایان دوره: 9 مرداد

12 نفر ظرفیت