تکنسین داروخانه

نام دوره شروع دوره پایان دوره روزهای برگزاری ساعت برگزاری نحوه برگزاری شهریه دوره محل برگژاری ثبت نام آنلاین
تکنسین داروخانه ۴۰۲۱۴۱۰۰ ۵ آذر ۸ بهمن یکشنبه و سه شنبه ۱۸ الی ۲۱ آنلاین ۲۵,۰۰۰,۰۰۰ ریال LMS submit-new
تکنسین داروخانه ۴۰۲۱۴۱۰۱ ۲ آذر ۱۷ اسفند پنج شنبه ۹ الی ۱۴ حضوری ۲۵,۰۰۰,۰۰۰ ریال ژاندارمری submit-new
تکنسین داروخانه ۴۰۲۱۴۱۰۳ ۱۵ آبان ۱۶ بهمن دوشنبه ۹ الی ۱۴ حضوری ۲۵,۰۰۰,۰۰۰ ریال ژاندارمری submit-new
تکنسین داروخانه ۴۰۲۱۴۱۰۴ ۴ آذر ۱۳ دی زوج ۱۰ الی ۱۴ حضوری ۲۵,۰۰۰,۰۰۰ ریال ژاندارمری submit-new
تکنسین داروخانه ۴۰۲۱۴۱۰۵ ۴ آذر ۱۳ دی زوج ۱۵ الی ۱۹ حضوری ۲۵,۰۰۰,۰۰۰ ریال ژاندارمری submit-new
تکنسین داروخانه ۴۰۲۱۴۱۰۷ ۷ آذر ۱۰ بهمن سه شنبه و پنج شنبه ۱۴ الی ۱۸ حضوری ۲۵,۰۰۰,۰۰۰ ریال ژاندارمری submit-new

تماس با کارشناس

گواهینامه دوره

خانهکاربریتماس با ما