تکنسین داروخانه

نام دوره شروع دوره پایان دوره روزهای برگزاری ساعت برگزاری نحوه برگزاری شهریه دوره ثبت نام آنلاین
تکنسین داروخانه کد ۱۱۳ ۲۷ فروردین ۷ خرداد زوج (صبح) ۱۰ الی ۱۴ حضوری ۳۲.۵۰۰.۰۰۰ ریال register
تکنسین داروخانه کد ۱۱۴ ۲۷ فروردین ۷ خرداد زوج عصر ۱۵ الی ۱۹ حضوری ۳۲,۵۰۰,۰۰۰ ریال register
تکنسین داروخانه کد ۱۱۵ ۳۰ فروردین ۲۵ خرداد پنج شنبه و جمعه آنلاین ۹-۱۴ جمعه ۱۴ الی ۱۹ پنجشنبه آنلاین ۳۲.۵۰۰.۰۰۰ریال register
تکنسین داروخانه کد ۱۱۶ ۳۰ فروردین ۴ مرداد پنجشنبه صبح ۹ الی ۱۴ آنلاین ۳۲،۵۰۰،۰۰۰ریال register
تکنسین داروخانه کد ۱۱۷ ۳۰ فروردین ۴ مرداد پنجشنبه ظهر ۱۴ الی ۱۹ آنلاین ۳۲،۵۰۰،۰۰۰ریال register
تکنسین داروخانه کد ۱۱۸ ۳۱ فروردین ۵ مرداد جمعه آنلاین ۱۵ الی ۲۰ آنلاین ۳۲،۵۰۰،۰۰۰ریال register

تماس با کارشناس

گواهینامه دوره