امدادگر اورژانس

نام دوره شروع دوره پایان دوره روزهای برگزاری ساعت برگزاری نحوه برگزاری هزینه دوره محل برگزاری ثبت نام آنلاین
کمکهای اولیه و فوریتهای پزشکی ۴۰۲۰۴۷ ۱۱ آذر ۲۰ دی زوج ۱۶ الی ۱۹ حضوری ۱۷,۵۰۰,۰۰۰ ریال ژاندارمری submit-new
کمکهای اولیه و فوریتهای پزشکی ۴۰۲۰۴۸ ۱۱ آذر ۲۰ دی شنبه الی چهارشنبه ۹ الی ۱۳ حضوری ۱۷,۵۰۰,۰۰۰ ریال ژاندارمری submit-new
کمکهای اولیه و فوریتهای پزشکی ۴۰۲۰۵۰ ۱۶ آذر ۲۹ دی پنجشنبه و جمعه ۱۳:۳۰ الی ۱۷:۳۰ حضوری ۲۱,۰۰۰,۰۰۰ ریال ژاندارمری submit-new

تماس با کارشناس

گواهینامه دوره

خانهکاربریتماس با ما