تزریق فیلر و توکسین

نام دوره شروع دوره پایان دوره روزهای برگزاری ساعت برگزاری نحوه برگزاری هزینه دوره محل برگزاری
تزریق فیلر و بوتاکس ۳۱ اردیبهشت ۴ خرداد دوشنبه الی جمعه ۸:۳۰ الی ۱۷:۳۰ حضوری ۲۱۵.۰۰۰.۰۰۰ ریال register

تماس با کارشناس

گواهینامه دوره