دیالیز

نام دوره شروع دوره پایان دوره روزهای برگزاری ساعت برگزاری نحوه برگزاری هزینه دوره محل برگزاری ثبت نام آنلاین
دیالیز بیست و چهارم ۹ دی ۲ بهمن شنبه و دوشنبه ۱۴:۳۰ الی ۱۸:۳۰ آنلاین ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال LMS submit-new

تماس با کارشناس

گواهینامه دوره

خانهکاربریتماس با ما