دندانپزشکی کودکان

نام دوره شروع دوره پایان دوره روزهای برگزاری ساعت برگزاری نحوه برگزاری هزینه دوره محل برگزاری ثبت نام آنلاین
دندانپزشکی کودکان ۴۰۲۰۳۸۱۷ ۲۸ تیر ۲۹ تیر چهارشنبه، پنجشنبه و جمعه ۹ الی ۱۷ حضوری ۱۱۵.۰۰۰.۰۰۰ ریال ستارخان register

تماس با کارشناس

گواهینامه دوره

خانهکاربریتماس با ما