دندانپزشکی کودکان

نام دوره شروع دوره پایان دوره روزهای برگزاری ساعت برگزاری نحوه برگزاری هزینه دوره محل برگزاری ثبت نام آنلاین
دندانپزشکی کودکان ۴۰۲۰۳۸۱۷ ۱۵ آذر ۱۷ آذر چهارشنبه، پنجشنبه و جمعه ۹ الی ۱۷ حضوری ۹۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال ستارخان submit-new

تماس با کارشناس

گواهینامه دوره

خانهکاربریتماس با ما