تربیت اپراتور لیزر موهای زائد

نام دوره شروع دوره پایان دوره روزهای برگزاری ساعت برگزاری نحوه برگزاری هزینه دوره محل برگزاری ثبت نام آنلاین
اپراتور لیزر موهای زائد ۲۷ آبان ۲۹ آبان شنبه تا دوشنبه ۸ الی ۱۷ حضوری ۶۵,۰۰۰,۰۰۰ ریال قریب submit-new

تماس با کارشناس

گواهینامه دوره

خانهکاربریتماس با ما