بخش مراقبت های ویژه نوزادان

نام دوره شروع دوره پایان دوره روزهای برگزاری ساعت برگزاری نحوه برگزاری هزینه دوره محل برگزاری ثبت نام آنلاین
NICU هفدهم ۱۹ آذر ۲۴ دی یکشنبه و سه شنبه ۱۵ الی ۱۹ آنلاین ۲۵,۰۰۰,۰۰۰ ریال LMS submit-new

تماس با کارشناس

گواهینامه دوره

خانهکاربریتماس با ما