لیفت نخ

نام دوره شروع دوره پایان دوره روزهای برگزاری ساعت برگزاری نحوه برگزاری هزینه دوره محل برگزاری ثبت نام آنلاین
لیفت با نخ مقدماتی ۲۴ خرداد ۲۵ خرداد پنج شنبه و جمعه ۸ الی ۲۰ حضوری ۲۳۲.۰۰۰.۰۰۰ ریال قریب register

تماس با کارشناس

گواهینامه دوره

خانهکاربریتماس با ما