تزریق چربی اتولوگ

نام دوره شروع دوره پایان دوره روزهای برگزاری ساعت برگزاری نحوه برگزاری هزینه دوره محل برگزاری ثبت نام آنلاین
تزریق چربی اتولوگ ۴۰۲۴۱۷ ۲۴ مهر ۲۵ مهر دوشنبه و سه شنبه اعلام می شود حضوری ۲۱۵,۰۰۰,۰۰۰ ریال قریب submit-new

تماس با کارشناس

گواهینامه دوره

خانهکاربریتماس با ما