جراحی سرپایی

نام دوره شروع دوره پایان دوره روزهای برگزاری ساعت برگزاری محل برگزاری ظرفیت ثبت نام آنلاین
جراحی سرپایی 30
28 شهریور
29 شهریور
چهارشنبه و پنج شنبه
8:30 الی 18
مرکز قریب

17 نفر ظرفیت

هزینه دوره: 85.000.000 ریال

تماس با کارشناس

گواهینامه دوره

خانهکاربریتماس با ما