جراحی سرپایی

نام دوره شروع دوره پایان دوره روزهای برگزاری ساعت برگزاری نحوه برگزاری هزینه دوره محل برگزاری ثبت نام آنلاین
جراحی های سرپایی ۲۹ فروردین ۳۰ فروردین چهارشنبه و پنجشنبه ۸ الی ۱۷ حضوری ۸۵,۰۰۰,۰۰۰ ریال قریب register

تماس با کارشناس

گواهینامه دوره

خانهکاربریتماس با ما