عکاسی در دندانپزشکی

نام دوره شروع دوره پایان دوره روزهای برگزاری ساعت برگزاری نحوه برگزاری هزینه دوره محل برگزاری ثبت نام آنلاین
عکاسی ۴۰۲۰۳۴۶۲ ۱۰ آذر ۱۰ آذر جمعه ۹ الی ۱۷ حضوری ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال ستارخان submit-new

تماس با کارشناس

گواهینامه دوره

خانهکاربریتماس با ما