زبان انگلیسی

نام دوره شروع دوره پایان دوره روزهای برگزاری ساعت برگزاری نحوه برگزاری هزینه دوره محل برگزاری ثبت نام آنلاین
TTC کودکان ۳۰ فروردین ۲۷ اردیبهشت پنج شنبه ۹-۱۲ حضوری ۱۷.۵۰۰.۰۰۰ ریال ژاندارمری register
TTC بزرگسالان ۲۸ فروردین ۸ خرداد سه شنبه ۱۶-۱۹ حضوری ۲۲.۷۰۰.۰۰۰ ریال ژاندارمری register
B1 ۲۷ فروردین ۴ تیر دوشنبه ۱۶:۳۰ - ۱۹:۳۰ حضوری ۱۱.۴۰۰.۰۰۰ ریال ژاندارمری register
B1 ۳۱ فروردین ۱ تیر جمعه ۹ -۱۲ حضوری ۱۱.۴۰۰.۰۰۰ ریال ژاندارمری register
I1 ۳۰ فروردین ۳۱ خرداد پنج شنبه ۹-۱۲ حضوری ۱۱.۵۰۰.۰۰۰ ریال ژاندارمری register
A2 ۳۰ فروردین ۳۱ خرداد پنج شنبه ۱۲-۱۵ حضوری ۱۱.۵۰۰.۰۰۰ریال ژاندارمری register
E1 ۲۷ فروردین ۴ تیر دوشنبه ۱۳-۱۶ حضوری ۱۱.۴۰۰.۰۰۰ ریال ژاندارمری register
UI1 ۳۱ فروردین ۱ تیر جمعه ۱۳-۱۶ حضوری ۱۱.۵۰۰.۰۰۰ ریال ژاندارمری register
IELTS (فشرده و نیمه خصوصی) ۲۶ فروردین ۲۷ خرداد یکشنبه ۱۶-۲۰ حضوری ۴۴.۰۰۰.۰۰۰ ریال ژاندارمری register

تماس با کارشناس

گواهینامه دوره

خانهکاربریتماس با ما