دوره تعمیر تجهیزات پزشکی

تور آموزشی تجهیزات دندانپزشکی دبی نمایشگاه Aeedc - شماره تماس : ۰۲۱۶۶۴۷۹۵۲۳ - ۰۲۱۶۶۴۷۹۵۲۰

نام دوره شروع دوره پایان دوره روزهای برگزاری ساعت برگزاری نحوه برگزاری هزینه دوره محل برگزاری ثبت نام آنلاین
لیزر ۴۰۲۱۰۰۵۲ ۱۶ آذر ۳ اسفند پنج شنبه ۸ الی ۱۰ حضوری ۱۹,۰۰۰,۰۰۰ ریال ژاندارمری submit-new
الکترونیک ۴۰۲۱۰۰۴۷ ۱۶ آذر ۳ اسفند پنج شنبه ۱۰ الی ۱۱:۳۰ حضوری ۱۹,۰۰۰,۰۰۰ ریال ژاندارمری submit-new
دندانپزشکی ۴۰۲۱۰۰۴۸ ۱۶ آذر ۳ اسفند پنج شنبه ۱۱:۳۰ الی ۱۳:۳۰ حضوری ۱۹,۰۰۰,۰۰۰ ریال ژاندارمری submit-new
تصویربرداری ۴۰۲۱۰۰۴۹ ۱۶ آذر ۳ اسفند پنج شنبه ۱۶ الی ۱۸ حضوری ۱۹,۰۰۰,۰۰۰ ریال ژاندارمری submit-new
اتاق عمل ۴۰۲۱۰۰۵۱ ۱۶ آذر ۳ اسفند پنج شنبه ۱۴ الی ۱۶ حضوری ۱۹,۰۰۰,۰۰۰ ریال ژاندارمری submit-new
آزمایشگاهی ۴۰۲۱۰۰۵۰ ۱۷ آذر ۴ اسفند جمعه ۱۱ الی ۱۵ حضوری ۱۹,۰۰۰,۰۰۰ ریال ژاندارمری submit-new
اصول بازرگانی ۴۰۲۱۰۰۵۵ ۱۶ دی ۲۵ دی هر روز ۱۳:۳۰ الی ۱۵ حضوری ۱۹,۰۰۰,۰۰۰ ریال ژاندارمری submit-new
دندانپزشکی ۴۰۲۱۰۰۶۴ ۲۷ آذر ۶ دی هر روز ۱۴ الی ۱۶ حضوری ۲۴,۰۰۰,۰۰۰ ریال ژاندارمری submit-new
تصویربرداری ۴۰۲۱۰۰۶۶ ۱۲ اسفند ۲۱ اسفند هر روز ۱۶ الی ۱۸ حضوری ۲۴,۰۰۰,۰۰۰ ریال ژاندارمری submit-new
آزمایشگاهی ۴۰۲۱۰۰۶۷ ۲۸ بهمن ۸ اسفند هر روز ۱۶ الی ۱۸ حضوری ۲۴,۰۰۰,۰۰۰ ریال ژاندارمری submit-new
اتاق عمل ۴۰۲۱۰۰۶۵ ۱۸ آذر ۲۸ آذر هر روز ۱۶ الی ۱۸ حضوری ۲۴,۰۰۰,۰۰۰ ریال ژاندارمری submit-new
کالیبراسیون ۴۰۲۱۰۰۵۷ ۲ دی ۱۱ دی هر روز ۱۸ الی ۲۰ حضوری ۲۴,۰۰۰,۰۰۰ ریال ژاندارمری submit-new
الکترونیک ۴۰۲۱۰۰۵۸ ۹ دی ۲۵ دی هر روز ۱۳ الی ۱۴:۳۰ حضوری ۱۹,۰۰۰,۰۰۰ ریال ژاندارمری submit-new
بورد ۴۰۲۱۰۰۵۹ ۹ دی ۱۸ دی هر روز ۱۸ الی ۲۰ حضوری ۲۴,۰۰۰,۰۰۰ ریال ژاندارمری submit-new

تماس با کارشناس

گواهینامه دوره

خانهکاربریتماس با ما