دستیار کنار دندانپزشک

نام دوره شروع دوره پایان دوره روزهای برگزاری ساعت برگزاری نحوه برگزاری هزینه دوره محل برگزاری ثبت نام آنلاین
دستیاری ۲۶۷ ۲۰ آبان ۱۱ بهمن دوشنبه و چهارشنبه ۹ الی ۱۴ حضوری ۳۰،۰۰۰،۰۰۰ ریال ژاندارمری submit-new
دستیاری ۲۶۸ ۱۹ آذر ۱۵ بهمن یکشنبه و سه شنبه ۱۴ الی ۱۹ حضوری ۳۰،۰۰۰،۰۰۰ ریال ژاندارمری submit-new
دستیاری ۲۶۹ ۲۷ آذر ۳۰ بهمن شنبه و دوشنبه ۱۰ الی ۱۴ حضوری ۳۰،۰۰۰،۰۰۰ ریال ژاندارمری submit-new
دستیاری ۲۷۰ ۷ دی ۱۱ اسفند پنجشنبه و جمعه ۹ الی ۱۴ حضوری ۳۰،۰۰۰،۰۰۰ ریال ژاندارمری submit-new
دستیار ایمپلنت ۱۰ ۱۵ دی ۲۹ دی جمعه ۱۴ الی ۱۹ حضوری ۲۵،۰۰۰،۰۰۰ ریال ژاندارمری ۰۲۱۶۶۴۷۹۵۲۰
دستیاری ارتودنسی ۰۷ ۱۰ آذر ۸ دی جمعه ۱۴ الی ۱۹ حضوری ۴۷,۰۰۰,۰۰۰ ریال ژاندارمری ۰۲۱۶۶۴۷۹۵۲۰

تماس با کارشناس

گواهینامه دوره

خانهکاربریتماس با ما