اندودانتیکس نوین

نام دوره شروع دوره پایان دوره روزهای برگزاری ساعت برگزاری نحوه برگزاری هزینه دوره محل برگزاری ثبت نام آنلاین
اندودانتیکس نوین ۴۰۲۰۳۹۲۸ ۳۰ فروردین ۳۱ فروردین پنجشنبه و جمعه ۸ الی ۱۹ حضوری ۱۹۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال ستارخان register

تماس با کارشناس

گواهینامه دوره

خانهکاربریتماس با ما