رد کردن لینک ها

پایان پنجاه و یکمیـن دوره ی ترمیمی زیبایـی

به همت جهاد دانشگاهی علوم پزشکی تهـران پنجاه و یکمیـن دوره ی آمـوزشی ترمیمی – زیبایـی ویـژه دندانپزشکان که در مرکـز دندانپزشکی جـهاد دانشگاهی علوم پزشکی تهران برگزار گردیده بود، روز گذشته مورخ 98/01/232 در به پایان رسید.

.

به گفتگو بپیوندید

بازگشت به بالای صفحه