رد کردن لینک ها

پایان دوره ی آموزشی دیالیــز

پایان دوره ی آموزشی دیالیــز

 

آزمون دوره ی آموزشی دیالیز، گــروه دوم روز گذشته مـورخ 97/7/24 در مرکز شمـاره یک جهاد علوم پزشکی تهران برگزار گردیــد.

به گفتگو بپیوندید

بازگشت به بالای صفحه