رد کردن لینک ها

برگزاری آزمـون جامع گروه نـوزدهم مشـاوره ژنتیک

آزمــون جامع نوزدهمیـن گروه دوره ی آموزشی مشاوره ژنتیک، روز جـاری مورخ 98/07/06 در مرکز شماره 2 جهاد دانشگاهی علوم پزشکی تهران برگزار گردیــد.

به گفتگو بپیوندید

بازگشت به بالای صفحه