قرص خواب را بیشتر بشناسیم؟!

قرص خواب قرص خواب را بیشتر بشناسیم؟! خلاصه: اکثر قرص ‌های خواب به صورت “مسکن‌-خواب‌آور” طبقه بندی می شوند؛ گروه خاصی از داروها که برای القا و یا حفظ ادامه یافتن  خواب مورد استفاده قرار می گیرند. مسکن‌ های خواب‌آور شامل بنزودیازپین‌ها، باربیتورات‌ها و دیگر خواب ‌آورهای مختلف هستند. بنزودیازپین‌ها مانند زاناکس، والیوم، آتیوان و […]