نوشته هایی با برچسب "دوره آموزش مراقبت از سالمند"

دوره مراقبت از سالمند

دوره مراقبت از سالمند

دوره آموزشی مراقبت از سالمند  دوره مراقبت از سالمند کھنسالی یا سالمندی یکی از مراحل زندگی است. در واقع پیری بیماری نیست بلکه یک جریان زیستی است که کلیه افراد بشر را شامل شده و نمی توان آن را متوقف کرد. بنابراین اگر آمادگی ھای لازم برای آن از سوی فرد، جامعه و حاکمیت وجود […]