دوره مدیریت زخم پرستاری

دوره مدیریت زخم – گروه پرستاری   مبحث زخم يكي از مهم ترين مباحث علوم پزشكي است. سالانه ميليون ها نفر در دنیا دچار انواع زخم هاي حاد و مزمن مي شوند. این امر از یک سو بیماران را منزوي كرده و خانواده هاي اين بيماران را نگران و درمانده مي كند و از سوی […]