مهارت های پایه در آزمایشگاه

نام دوره شروع دوره پایان دوره روزهای برگزاری ساعت برگزاری محل برگزاری ظرفیت ثبت نام آنلاین
آموزش مهارت های پایه در آزمایشگاه تشخیص پزشکی
9 مرداد
2 شهریور
سه شنبه ،چهارشنبه پنج شنبه و جمعه
16 الی 19 و جمعه ها 8الی 17
مرکز ژاندارمری

15 نفر ظرفیت

هزینه دوره: 85.000.000 ریال

تماس با کارشناس

گواهینامه دوره

خانهکاربریتماس با ما