مشاوره ژنتیک

نام دوره شروع دوره پایان دوره روزهای برگزاری ساعت برگزاری نحوه برگزاری هزینه دوره محل برگزاری ثبت نام آنلاین
مشاوره ژنتیک ۱۶ تیر ۱۶ تیر طول هفته ۸ الی ۱۷ حضوری ۱۵۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال قریب تماس بگیرید

تماس با کارشناس

گواهینامه دوره

خانهکاربریتماس با ما