تکنولوژی زیبایی پوست

نام دوره شروع دوره پایان دوره روزهای برگزاری ساعت برگزاری محل برگزاری ظرفیت ثبت نام آنلاین
تکنولوژی پوست ۳۱
28 شهریور
6 مهر
چهارشنبه الی جمعه
8:30 الی 18:30
مرکز قریب

In Stock

هزینه دوره: 335.000.000 ریال
توکسین ۳۹
22 مرداد
22 مرداد
دوشنبه
8:30 الی 18:30
مرکز قریب

9 نفر ظرفیت

هزینه دوره: 95.000.000 ریال
فیلر پیشرفته 9
11 مهر
13 مهر
چهارشنبه الی جمعه
8:30 الی 17
مرکز قریب

7 نفر ظرفیت

هزینه دوره: 225.000.000 ریال
فیلر مقدماتی ۳۸
23 مرداد
25 خرداد
دوشنبه الی جمعه
8:30 الی 18:30
مرکز قریب

10 نفر ظرفیت

هزینه دوره: 120.000.000 ریال
فیلر و توکسین مقدماتی ۳۸
23 مرداد
26 مرداد
دوشنبه الی جمعه
8:30 الی 18:30
مرکز قریب

10 نفر ظرفیت

هزینه دوره: 215.000.000 ریال
کارگاه های تکنولوژی پوست ۳۰
28 شهریور
1 مهر
چهارشنبه الی دوشنبه
8:30 الی 18:30
مرکز قریب

10 نفر ظرفیت

هزینه دوره: 127.000.000 ریال

تماس با کارشناس

گواهینامه دوره

خانهکاربریتماس با ما