فیلر پیشرفته

نام دوره شروع دوره پایان دوره روزهای برگزاری ساعت برگزاری نحوه برگزاری هزینه دوره محل برگزاری پیشنیاز ثبت نام آنلاین
فیلر پیشرفته ۴۰۲۴۱۸ ۲ آذر ۴ آذر پنج شنبه الی جمعه اعلام می شود حضوری ۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال اعلام می شود فیلر مقدماتی submit-new

تماس با کارشناس

گواهینامه دوره

خانهکاربریتماس با ما