ایمپلنت دندانی پیشرفته

نام دوره شروع دوره پایان دوره روزهای برگزاری ساعت برگزاری نحوه برگزاری هزینه دوره محل برگزاری ثبت نام آنلاین
ایمپلنت پیشرفته ۴۰۲۰۳۵۴ ۲۸ آذر ۱۵ دی سه شنبه الی جمعه ۹ الی ۱۷ حضوری ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال ستارخان submit-new

تماس با کارشناس

گواهینامه دوره