مزوتراپی 31

60.000.000 ریال

روزهای برگزاری: دوشنبه

ساعت برگزاری: 8:30 الی 18:30

مرکز برگزاری: مرکز قریب

تاریخ شروع دوره: 1 مهر

تاریخ پایان دوره: 1 مهر

10 نفر ظرفیت