مدیریت زخم 52

115.000.000 ریال

روزهای برگزاری: پنجشنبه ها و جمعه ها

ساعت برگزاری: 8 الی 17

مرکز برگزاری: مرکز قریب

تاریخ شروع دوره: 2 تیر

تاریخ پایان دوره: 3 مراد

5 in stock