طب سوزنی 52

165.000.000 ریال

روزهای برگزاری: پنجشنبه و جمعه

ساعت برگزاری: 8 الی 16

مرکز برگزاری: آفلاین و مرکز قریب

تاریخ شروع دوره: 21 تیر

تاریخ پایان دوره: 5 مرداد

12 نفر ظرفیت