دستیاری دندانپزشک 278

42.000.000 ریال

روزهای برگزاری: یکشنبه و دوشنبه و چهارشنبه

ساعت برگزاری: 9 الی 14

مرکز برگزاری: مرکز 2 آموزش

تاریخ شروع دوره: 20 خرداد

تاریخ پایان دوره: 27 تیر