اصول و مبانی پیشرفته روان درمانگری کودک و نوجوان 40313

25.000.000 ریال

روزهای برگزاری: پنجشنبه ها

ساعت برگزاری: اعلام می شود

مرکز برگزاری: مرکز قریب

تاریخ شروع دوره: 21 تیر

تاریخ پایان دوره: 1 شهریور

20 نفر ظرفیت