کارگــاه CPR : 

جهاد دانشگاه علوم پزشکی تهــران در نظـر دارد که کارگاه یک روزه CPR  ویـژه پرستاران و پزشکان را در تاریــخ ۹۷/۰۴/۲۷ برگزار کنــد، این کارگاه از ساعت ۱۳ الی ۱۹ در مــرکز جهاد داشگاهی برگزار میگردد.

 

.

دیدگاه ها غیرفعال است