کارگاه ذهن آگاهی

کارگاه ذهن آگاهی (مایندفولنس) :

مایندفولنس ریشه در عهد باستان دارد و می توان آن را در فرهنگ های غربی و شرقی یافت.
مایندفولنس ترجمه کلمه هندی ساتی است به معنای آگاهی، توجه و یادآوری دکتر جان کابات-زین کسی که
اولین بار از مایندفولنس با هدف روان درمانی استفاده کرد می گوید:
در مایند فولنس توجه معنای خاصی دارد که عبارت است از :
توجه در زمان حال و تا حد امکان همراه با سعه صدر بدون بروز واکنش خودکار و بدون جبهه گیری.

تعریف دقیقتر مایندفولنس به صورت زیر است:

توجه کردن

برای مایندفول بودن باید توجه کرد فرقی نمی کند که موضوع توجه چه باشد.

لحظه کنونی

بودن در زمان حال یعنی باید از ماهیت وجودی هر چیز همان طور که در حال حاضر هست آگاهی داشته باشید.

عدم واکنش خودکار

معمولا وقتی چیزی را تجربه می کنید به طور ناخودآگاه و
براساس آنچه در گذشته یادگرفته اید نسبت به آن واکنش نشان می دهید
. مایندفولنس شما را تشویق می کند که به جای واکنش نشان دادن نسبت به
افکار به تجربه ها پاسخ دهید.واکنش فرایندی ناخودآگاه است
و هیچ حق انتخابی به شما نمی دهد در حالیکه پاسخ فرایندی آگاهانه و حساب شده است.

عدم قضاوت اخلاقی

انسان تمایل دارد تجربه های خود را چه خوب چه بد، چه آنها را دوست داشته باشد چه نه، مورد قضاوت قرار دهد. رها شدن از این نوع جبهه گیری ها به شما کمک می کند تا هر چیزی را همانگونه که هست ببینید نه از درون فیلتر قضاوت های شخصی خود که برآمده از یادگیریهای پیشین شماست.

سعه صدر

مایندفولنس تنها یکی از ویژگی های ذهن به شمار نمی آید بلکه یکی از مشخصه های قلب نیز هست. باید احساس مهربانی، همدردی، محبت و دوستی را در تجربه های خود ایجاد کنید تا بتوانید سعه صدر داشته باشيد..

به یاری مایندفولنس در خواهید یافت که چگونه لحظه کنونی را به لحظه ای برای بهتر زیستن تبدیل کنید زیرا زمان حال تنها جایی است که می توانید در آن خلق کنید. تصمیم بگیرید، گوش فرادهید، تفکر کنید، لبخند بزنید، کاری انجام دهید یا زندگی کنید.

جهت ثبت نام درکارگاه باشماره 66480735-66479533تماس حاصل نماید

 کارگاه ذهن آگاهی

دیدگاه ها غیرفعال است