مرحله دوم دوره مدیریت زخـم گروه ۶ :

شـروع  مـرحله دوم دوره مدیریت زخم گـروه ۶ از روز پنجشنبه ۱۳۹۷/۰۳/۱۰ با حـضور جمعی از پرستاران در مـرکز شماره ۱ جـهاد دانشگاهی علوم پزشکی تهـران آغاز می­گردد.

ایـن دوره آموزشی به صورت تئوری و عملی برگزار می­شود. شـرکت کنندگان ایـن دوره با مباحـث دیابت، پیشگیری و کنترل، پای دیابتی، فشار منفی، مدیریت فیستول، مدیریت زخم­های عروقی و… آشنا می­شوند.

همچنین شرکت کنندگان در پایان این دوره به منظور مشاهده و کسب مهارت در زمینه ارزیابی، پاکسازی، شستشــو و درمان اولیه زخـم با نظارت کامل اساتید با تجربه جــهاد دانشگاهی در فضای بیمارستان به انجام کار عملی اقدام می­نماینـد.

دیدگاه ها غیرفعال است