شـروع دومیــن دوره اطفال :

دومیـن دوره آموزشی اطفال ویـژه دندانپزشکان از تاریخ ۹۷/۰۴/۰۷ روزهای پنجشنبه و جمعه به مدت چهار جلسـه در مراکز وابسته به جهاد علوم پزشکی تهران برگزار می­گردد.

در ایـن دوره آموزشــی شرکت کنندگان با انــواع روش­های پالپوتومـیو، پالپکتومـی، فضا نگهدارنده و … آشـنا می­شوند.

دیدگاه ها غیرفعال است