روش های مقابله با نگرانی :

برخی اوقات استرس  منجر به پی آمـدهای تـهدیـد کنـنده سلامتی میگردد. اما حقیقت بی رحم این میباشد کـه در دنیای رقابت آمیز امروزه استرس به یک امـر اجتـناب ناپذیر بـدل شـده اسـت. یـک پـژوهـش بـین الــمللی در رابـطه با نـگرانـی و دلـواپسـی های مردم نـشان داده است کـه ۴۰ درصد اوقات نگرانی ما درمورد مسایلی است که هیچـگاه بـه وقـوع نخواهد پیوست و ۳۰ درصد نـگرانی هـای مــا در مورد مسایلی میباشد که به پایان رسیده اند و درگذشته روی داده اند. ۱۲ درصد نگرانی هـای بـی مورد در رابطه با سـلامـتی میباشد و ۱۰ درصد نگرانیهای متفرقه. تـنـهـا ۸  درصد باقیمانده از نگرانیهای ما بجا و توجیه پذیر میباشند. هر چند در صورتی که شما در گرداب نگرانی گرفتار گردیـد راه حلی برای رهایی یافتن از آن موجود است و آن تکنیک توقف افکار میباشد. تـکنیکی که با آن میتـوان به جنـگ افکار آشفته و مستمر رفت. این تکنیک مستلزم زمان، شکیبایی و ممارست مداوم است. افـکار مزاحم به آسانی دست از سر شما برنخواهند داشت بنـابرایـن به محض آنکه با یک اندیشه مشکل ساز مـواجـه شـدید در آن وقفه ایجاد کنـیـد ایـن عـمل منـجــر به کاهش تدریجی در تـکرار آن گشته و سرانجام سبب محو  آن میگردد. ابتدا افکاری را انتخاب کنید که زیاد استـرس زا نـبـاشد سپس بتدریج به سراغ افکار تنش زا تر بروید تا بتدریج بر این تکنیک تسلط یابید. در کنار تکنیک توقف افکار شما میتوانید از نکات ذیل برای کنترل افکار منفی خود سود ببرید:

۱- رویداد آینده را در ذهن مجسم کنید: شما قادرید از روی تـجـارب گـذشتـه تـعیین کنید که یک واقعه خاص و یا فردی که دلواپسش میباشید چـگونـه و به چه طریق شما را تحت تاثیر خود قرار خواهد داد. با این عمل آمـادگی واکـنش نـشـان دادن شـمـا افـزایش می یابد.

۲- هدف خود را تعیین کنید: مشکل خود را مشخص کـرده و بـروی تـمـام جـزئـیـات آن بیاندیشید و برای آن تدابیر مناسبی اتخاذ کنید. برای مثـال از قـبل خود را آماده کنید که چگونه با انتقاد برخورد کنید بدون آنکه دلخور شوید.

۳- پیش از رویداد تمرین کنید: در صورتی که کاملا تمرین کنید میتوانید مطمئن گردید یک عملکرد بی نقص را ارائه خواهید کرد.

۴- توسط یک فعالیت فرح بخش به خودتان استراحت دهید: هـنگامی که برای یک فعالیت استرس زا آماده میگردید به خودتان زنگ تفریح بدهید. به پیاده روی بروید و یا به موسیقی گوش دهید.

۵- انتظار بدترین ها را داشته باشید: بـه بدترین و غیر منتظره ترین اتفاقی که ممکن است روی دهد بیاندیشید و البته راه هایی که میتوانید با آنها مقابله کنید.

۶- پیش از واقعه آرامش خود را حفظ کنید: درسـت پـیـش از واقـعـه آسـوده خـاطــر بـاشید یک نفس عمیق و آهسته بکشید، مشتها و آرواره های خـود را شـل کـنـیـد و در صورتی که پاها را بروی هم انداخته اید از روی هم بردارید و بگذارید تمام بدنتان ریلکس  گردد.

۷- انتظار اندکی استرس را داشته باشید: مـقدار انـدکی اسـترس عملکرد را بهبود بخشیده و کارایی را افزایش میدهد.

۸- برنامه ریزی کنید: دلـواپسـی هیـچ چیـز را حـل نـکرده و شـرایـط و نـتیجه نـهایی را نمی تـواند تغییر دهد. تنها راه حل از طریق عمل می باشد. بـنـابـر این بجای آنکه نگران مسایل مالی خود باشید برای بهبود شرایط مالی خـود بـرنـامه ریـزی کرده و دست بکار گردید.

۹- لبخند بزنید و زندگی خود را زیاد جدی نگیرید: حـس شوخ طبـعـی به شما کمک می کند تا بر دلواپسی چیره گردید. خندیدن همچنین سبـب تـولید آنـدورفین میگردد که سبب تخفیف درد شده و ایجاد حس آرامش و سرور میکند. لطیفه تعریف کنید و یا فیلم کمدی نگاه نمایید.

جهت اطلاعات بیشتر از کارگاهها با این شماره ۰۹۰۳۵۸۱۲۸۵۶ تماس حاصل فرمایید.

دیدگاه ها غیرفعال است