دوره ترجمه اخبار و مطبوعات..
طول دوره: پنج هفته
جمعه ها: ازساعت 16-13
تعداد دوره: 2

مخاطبین: کلیه شرکت کنندگان در آزمونهاو کلاسهای
Free Discussion,
IELTS,
TOEFL,
MSRT,
MHLE,
EPT
💐💐💐💐

اهداف دوره: زبان آموزان پس از اتمام دوره با تعداد قابل ملاحظه ای از اصطلاحات و جملات متداول دراخبار ومتون مطبوعاتی خارجی آشنا خواهند گردید و به آنها این امکان را خواهد داد تا بتوانند بوسیله زبان خبر و مطبوعات مهارتهای شنیداری و گفتاری خواندن ودرک مطلب و نگارش موضوعات مرتبط را در خود تقویت نمایند.

فعالیت های کلاسی:
1. پخش ویدیوی اخبار در موضوعات مختلف, جهت تقویت مهارت شنیداری
2. تطابق خبر با متن
3. بررسی کلمات و اصطلاحات مربوطه ازلحاظ معنایی, جهت تقویت مهارت خواندن و درک مطلب
4. بررسی گرامر وساختارهای ویژه خبری و مطبوعاتی برای تقویت ساختارهای گرامری
5. تجزیه و تحلیل خبرازلحاظ محتوا
6. بیان خلاصه خبر به زبان انگلیسی جهت تقویت مهارت گفتاری
7. ترجمه خبراز انگلیسی به فارسی جهت تقویت ترجمه همزمان
8. ترجمه خبراز فارسی به انگلیسی جهت تقویت ترجمه همزمان
9. انجام تمرین های نگارشی مرتبط با هرخبر
10. تحلیل اخبار به زبان انگلیسی
11. بررسی روزنامه های انگلیسی ازلحاظ محتوای خبری, لغات و اصطلاحات جدید, ترجمه اخبار, گرامر و…درپایان هرکلاس

🌎🌍🌏🌎🌍🌏🌎🌍🌏🌎🌍🌏

دیدگاه ها غیرفعال است