برگزاری آزمـون جامع گروه ۱۴ ژنتیک :

آزمــون جامع چهاردهمین گروه دوره­ی آموزشی ژنتیک که به همت جهاد علوم پزشکی تـهران از تاریخ ۳۰/۰۱ الــی ۱۵/۰۴ سال ۱۳۹۶ اجرا گردید، روز شنبه در مورخ ۹۷/۰۴/۰۹ در مرکز شماره ۲ جهاد دانشگاهی علوم پزشکی تهران  برگزار شــد.

 

دیدگاه ها غیرفعال است