اولیــن کارگاه روان درمانی وســواس:

به همت جهاد علوم پزشکی تهـران کارگاه روان درمانی وسـواس با حضور جمعــی از روانشناسان و روانپزشکان از تاریخ 1397/04/21 به مدت دو روز در مرکز شماره 1 جهاد علوم پزشکی تهران برگزار می­گردد.

در ایـن دوره­ی آموزشی فراگیران با مباحث مصاحبه بالینی وارزیابی شناختی و رفتاری اختلال وسواس، آموزش و کاربرد تکنیک­های شناختی، و ….. آشنا می­شوند.

 

 

.

دیدگاه ها غیرفعال است