رد کردن لینک ها

آزمــون گـروه هفتاد و شـش دوره ی آمادگی دوران بارداری

آزمــون گـروه هفتاد و شـش دوره ی آمادگی دوران بارداری :

آزمون دوره­ ی آموزشی آمادگی دوران بارداری ، گــروه هفتاد و شـش روز پنجشنبه مورخ ۹۷/۰۸/۰۳ در مرکز شمــاره یک جهاد دانشگاهی علوم پزشکی تهران با حضور اساتید انجمن مامایی ایـران برگزار گردید.

بازگشت به بالای صفحه