تقویم آموزشی

مشاوره ژنتیک – 21 تیر ماه
دستیاری دندانپزشکی – 24 خرداد ماه
طب سوزنی – 15 تیر ماه
آمادگی بارداری – 15 تیر ماه
آمادگی بارداری – نیمه اول شهریور
ایمپلنت مقدماتی – 8 تیر ماه
دندانپزشکی ترمیمی – 15 تیر ماه
تکنسین داروخانه – 15 و 19 اردیبهشت
تکنسین داروخانه – نیمه اول تیر ماه
امدادگر اورژانس – نیمه اول تیر
امدادگر اورژانس – نیمه اول مرداد