اورژانس های پزشکی در دندانپزشکی

نام دوره شروع دوره پایان دوره روزهای برگزاری ساعت برگزاری نحوه برگزاری هزینه دوره محل برگزاری ثبت نام آنلاین
اورژانس های دندانپزشکی ۴۰۲۰۳۳۶ ۱ دی ۱ دی جمعه ۹ الی ۱۷ حضوری ۴۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال ستارخان submit-new

تماس با کارشناس

گواهینامه دوره

خانهکاربریتماس با ما