تعمیر تجهیزات پزشکی

برای مشاهده کامل، کد کوتاه را در یک صفحه قرار دهید.

نام دوره شروع دوره پایان دوره روزهای برگزاری ساعت برگزاری محل برگزاری ظرفیت ثبت نام آنلاین
آزمایشگاهی 40310011
19 خرداد
28 خرداد
هر روز
18 الی 20
مرکز ژاندارمری

20 نفر ظرفیت

هزینه دوره: 30.000.000 ریال
آزمایشگاهی 40310020
22 تیر
22 تیر
جمعه ها
11 الی 15
مرکز ژاندارمری

20 نفر ظرفیت

هزینه دوره: 24.000.000 ریال
اتاق عمل (کد 40310030)
16 تیر
24 تیر
هرروز
16 الی 18
مرکز ژاندارمری

8 نفر ظرفیت

هزینه دوره: 30.000.000 ریال
اتاق عمل 40310019
21 تیر
8 شهریور
پنجشنبه ها
14 الی 16
مرکز ژاندارمری

20 نفر ظرفیت

هزینه دوره: 24.000.000 ریال
اتاق عمل 40310026
19 خرداد
28 خرداد
هر روز
16 الی 18
مرکز ژاندارمری

20 نفر ظرفیت

هزینه دوره: 30.000.000 ریال
اصول بازرگانی 40310007
29 خرداد
9تیر
هر روز
13:30 الی 15
مرکز ژاندارمری

20 نفر ظرفیت

هزینه دوره: 24.000.000 ریال
الکترونیک 40310013
9 تیر
18 تیر
هر روز
13 الی 14:30
مرکز ژاندارمری

19 نفر ظرفیت

هزینه دوره: 24.000.000 ریال
الکترونیک 40310023
21 تیر
8 شهریور
پنجشنبه ها
10 الی 11:30
مرکز ژاندارمری

18 نفر ظرفیت

هزینه دوره: 24.000.000 ریال
بورد 40310014
9 تیر
18 تیر
هر روز
16 الی 18
مرکز ژاندارمری

20 نفر ظرفیت

هزینه دوره: 30.000.000 ریال
تصویربرداری 40310010
29 خرداد
9 تیر
هر روز
18 الی 20
مرکز ژاندارمری

20 نفر ظرفیت

هزینه دوره: 30.000.000 ریال
تصویربرداری 40310022
21 تیر
8 شهریور
پنجشنبه ها
16 الی 18
مرکز ژاندارمری

20 نفر ظرفیت

هزینه دوره: 24.000.000 ریال
دندانپزشکی (کد 40310029)
16 تیر
24 تیر
هرروز
14 الی 16
مرکز ژاندارمری

8 نفر ظرفیت

هزینه دوره: 30.000.000 ریال
دندانپزشکی 40310021
21 تیر
8 شهریور
پنجشنبه ها
11:30 الی 13:30
مرکز ژاندارمری

20 نفر ظرفیت

هزینه دوره: 24.000.000 ریال
دندانپزشکی 40310025
19 خرداد
28 خرداد
هر روز
14 الی 16
مرکز ژاندارمری

19 نفر ظرفیت

هزینه دوره: 30.000.000 ریال
کالیبراسیون 40310008
16 تیر
24 تیر
هر روز
18 الی 20
مرکز ژاندارمری

20 نفر ظرفیت

هزینه دوره: 30.000.000 ریال
لیزر (کد 40310027)
9 تیر
18 تیر
هرروز
18 الی 20
مرکز ژاندارمری

8 نفر ظرفیت

هزینه دوره: 30.000.000 ریال
لیزر 40310024
21 تیر
8 شهریور
پنجشنبه ها
8 الی 10
مرکز ژاندارمری

20 نفر ظرفیت

هزینه دوره: 24.000.000 ریال
خانهکاربریتماس با ما