مهارت های پایه در آزمایشگاه

برای مشاهده کامل، کد کوتاه را در یک صفحه قرار دهید.

نام دوره شروع دوره پایان دوره روزهای برگزاری ساعت برگزاری محل برگزاری ظرفیت ثبت نام آنلاین
آموزش مهارت های پایه در آزمایشگاه تشخیص پزشکی
9 مرداد
2 شهریور
سه شنبه ،چهارشنبه پنج شنبه و جمعه
16 الی 19 و جمعه ها 8الی 17
مرکز ژاندارمری

15 نفر ظرفیت

هزینه دوره: 85.000.000 ریال
خانهکاربریتماس با ما