دستیار کنار دندانپزشک:

نام دوره تاریخ شروع تاریخ پایان روز ساعت مدت محل برگزاری وضعیت
دستیار کنار دندانپزشک (گروه164) 1398/11/05 1399/01/27 شنبه-دوشنبه 9-14 150 مرکز شماره یک-خ دکتر قریب ظرفیت تکمیل شده
دستیار کنار دندانپزشک (گروه165) 1398/11/10 1399/01/28 پنجشنبه-جمعه 13/30-18 150 مرکز شماره یک-خ دکتر قریب در حال ثبت نام
دستیارتخصصی اندو(گروه5) 1398/11/25 1398/12/02 جمعه 8-17 20 مرکز شماره یک-خ دکتر قریب در حال ثبت نام
دستیار کنار دندانپزشک (گروه166) 1398/11/27 1399/02/16 یکشنبه-سه شنبه 9-14 150 مرکز شماره یک-خ دکتر قریب در حال ثبت نام
دستیار کنار دندانپزشک (گروه163) 1398/10/19 1399/01/27 پنجشنبه-جمعه 8-13 150 مرکز شماره یک-خ دکتر قریب در حال برگزاری
دستیار کنار دندانپزشک (گروه162) 1398/09/28 1398/12/09 پنجشنبه-جمعه 13/30-18 150 مرکز شماره یک-خ دکتر قریب در حال برگزاری
دستیار کنار دندانپزشک (گروه161) 1398/09/16 1398/12/10 شنبه-دوشنبه 9-14 150 مرکز شماره یک-خ دکتر قریب در حال برگزاری
دستیار کنار دندانپزشک (گروه160) 1398/08/23 1398/11/17 پنجشنبه-جمعه 13/30-18 150 مرکز شماره یک-خ دکتر قریب در حال برگزاری
دستیار کنار دندانپزشک (گروه157) 1398/07/25 1398/11/02 پنجشنبه-جمعه 8-13 150 مرکز شماره یک-خ دکتر قریب در حال برگزاری