دستیار کنار دندانپزشک:

نام دوره تاریخ شروع تاریخ پایان روز ساعت مدت محل برگزاری وضعیت
دستیار تخصصی ایمپلنت (گروه10) 1399/06/12 1399/06/19 چهارشنبه 8-17 20 مرکز شماره 1-خ دکتر قریب در حال ثبت نام
دستیارکناردندانپزشک (گروه173) 1399/06/20 1399/09/07 پنجشنبه-جمعه 8:30-13:30 150 مرکز شماره 1-خ دکتر قریب در حال ثبت نام
دستیارکناردندانپزشک (گروه174) 1399/06/30 1399/09/18 یکشنبه-سه شنبه 9-14 150 مرکز شماره 1-خ دکتر قریب در حال ثبت نام
دستیارکناردندانپزشک (گروه171) 1399/05/20 1399/07/21 شنبه-دوشنبه 9-14 150 مرکز شماره یک-خ دکتر قریب در حال برگزاری
دستیارکناردندانپزشک (گروه172) 1399/05/16 1399/08/16 پنجشنبه-جمعه 13/30-18/30 150 مرکز شماره یک-خ دکتر قریب در حال برگزاری
دستیارکناردندانپزشک (گروه170) 1399/04/22 1399/07/22 یکشنبه-سه شنبه 9-14 150 مرکز شماره یک-خ دکتر قریب در حال برگزاری
دستیارکناردندانپزشک (گروه169) 1399/04/19 1399/07/04 پنجشنبه-جمعه 8/30-13/30 150 مرکز شماره یک-خ دکتر قریب در حال برگزاری
دستیارکناردندانپزشک (گروه168) 1399/03/24 1399/06/17 شنبه-دوشنبه 9-14 150 مرکز شماره یک-خ دکتر قریب در حال برگزاری
دستیارکناردندانپزشک (گروه167) 1399/03/22 1399/06/12 پنجشنبه-جمعه 13/30-18/30 150 مرکز شماره یک-خ دکتر قریب در حال برگزاری
دستیارکناردندانپزشک (گروه166) 1398/11/27 1399/05/26 یکشنبه-سه شنبه 9-14 150 مرکز شماره یک-خ دکتر قریب در حال برگزاری
دستیارکناردندانپزشک (گروه165) 1398/11/17 1399/05/21 پنجشنبه-جمعه 13/30-18 150 مرکز شماره یک-خ دکتر قریب در حال برگزاری
دستیارکناردندانپزشک (گروه163) 1398/10/19 1399/05/08 پنجشنبه-جمعه 8-13 150 مرکز شماره یک-خ دکتر قریب در حال برگزاری