تقویم آموزشی

برای مشاهده تقویم دوره های مورد نظر بر روی آن گروه کلیک کنید.

تقویم دوره های پزشکی

نام دوره تاریخ شروعتاریخ پایانزمان برگزاریساعتمدت دورهوضعیت دورهمحل برگزاری
مدیریت زخم (گروه25)99/8/2299/10/19پنجشنبه-جمعه8-17130 ساعتدر حال ثبت ناممرکز قریب
طب سوزنی (گروه33)99/8/81400/2/3پنجشنبه-جمعه8-17508 ساعتتکمیل ظرفیتمرکز قریب
مشاوره ژنتیک (گروه22)99/8/399/8/22در طول هفته8-17108 ساعت تئوری
30 روز کارورزی
در حال ثبت ناممرکز قریب
ماساژ درمانی (گروه10)99/9/2799/10/12پنجشنبه-جمعه8-1845 ساعتدر حال ثبت ناممرکز قریب
طب سوزنی (گروه34)99/9/201400/3/20پنجشنبه-جمعه8-17508 ساعتدر حال ثبت ناممرکز قریب

تقویم دوره های دندانپزشکی

نام دوره تاریخ شروعتاریخ پایانزمان برگزاریساعت مدت دورهوضعیت دورهمحل برگزاری
اورژانس های پزشکی در دندانپزشکی299/9/1399/9/14پنجشنبه و جمعه9:00 - 16:0020 ساعتدر حال ثبت ناممرکز ستارخان
ایمپلنت های دندانی
(فشرده)133-134
99/8/1700/2/30شنبه و یکشنبه و دوشنبه و سه شنبه چهارشنبه 9:00 - 16:00120 ساعتدر حال ثبت ناممرکز ستارخان
ایمپلنت های دندانی
( عادی)136-137
99/9/2700/3/30پنجشنبه و جمعه9:00 - 16:00120 ساعتدر حال ثبت ناممرکز ستارخان
لمینیت های سرامیکی499/9/699/9/21پنجشنبه و جمعه9:00 - 16:0040 ساعتدر حال ثبت ناممرکز ستارخان
ترمیمی و زیبایی6099/8/2899/9/21چهارشنبه و پنجشنبه و جمعه9:00 - 16:0060 ساعتدر حال ثبت ناممرکز ستارخان
دوره جامع زیبایی کیش 199/8/1099/8/16یکشنبه و دوشنبه و سه شنبه و چهارشنبه و پنجشنبه 9:00 - 16:0050 ساعتدر حال ثبت ناممرکز ستارخان
ارتودنسی ثابت مقدماتی 1899/8/1599/10/26پنجشنبه و جمعه9:00 - 16:0060 ساعتدر حال ثبت ناممرکز ستارخان
ارتودنسی ثابت پیشرفته8 99/8/2299/11/24پنجشنبه و جمعه9:00 - 16:0060 ساعتدر حال ثبت ناممرکز ستارخان
دندانپزشکی اطفال 1199/9/1399/9/28پنجشنبه و جمعه9:00 - 16:0040 ساعتدر حال ثبت ناممرکز ستارخان
اندودانتیکس نوین 1099/8/2199/9/7پنجشنبه و جمعه9:00 - 16:0060 ساعتدر حال ثبت ناممرکز ستارخان
پروتز ثابت 699/8/899/8/30پنجشنبه و جمعه9:00 - 16:0040 ساعتدر حال ثبت ناممرکز ستارخان
جراحی افزایش طول تاج 399/8/1599/8/16پنجشنبه و جمعه9:00 - 16:0020 ساعتدر حال ثبت ناممرکز ستارخان
جراحی دندان های نهفته و نیمه نهفته 299/9/2799/9/28پنجشنبه و جمعه9:00 - 16:0020 ساعتدر حال ثبت ناممرکز ستارخان

تقویم دوره های پرستاری

نام دوره تاریخ شروعتاریخ پایانزمان برگزاریساعتمدت دورهوضعیت دورهمحل برگزاری
مدیریت زخم (گروه26)99/8/1599/10/12پنجشنبه-جمعه8-17130 ساعتتکمیل ظرفیتمرکز قریب
CCU (گروه 49)99/8/2499/9/24شنبه-دوشنبه14:30-18:3040 ساعتدر حال ثبت ناممرکز قریب
ICU (گروه41)99/8/2599/9/25یکشنبه-سه شنبه14:30-18:3040 ساعتدر حال ثبت ناممرکز قریب
NICU (گروه7)99/8/1899/9/18یکشنبه-سه شنبه15-1940 ساعتدر حال ثبت ناممرکز قریب
ICU-OH (گروه6)99/8/2499/9/5روزهای زوج14-1930 ساعتدر حال ثبت ناممرکز قریب
دیالیز (گروه12)99/8/2699/9/17شنبه-دوشنبه14:30-18:3030 ساعتدر حال ثبت ناممرکز قریب
آمادگی آزمون RN (گروه2)99/9/131400/7/16پنجشنبه-جمعه8-17160 ساعتدر حال ثبت ناممرکز قریب
ماساژ درمانی (گروه10)99/9/2799/10/12پنجشنبه-جمعه8-1845 ساعتدر حال ثبت ناممرکز قریب
مدیریت زخم (گروه27)99/10/1199/12/1پنجشنبه-جمعه8-17130 ساعتدر حال ثبت ناممرکز قریب
دوره بین المللی زخم (ICW زخم)99/10/2599/11/2در طول هفته8-1772 ساعتدر حال ثبت ناممرکز قریب

تقویم دوره های مامایی

نام دوره تاریخ شروعتاریخ پایانزمان برگزاریساعتمدت دورهوضعیت دورهمحل برگزاری
مربی آمادگی دوران بارداری (گروه109-110)99/8/899/9/14پنجشنبه-جمعه8-13:3060 ساعتتکمیل ظرفیتمرکز قریب
NICU (گروه7)99/8/1899/9/18یکشنبه-سه شنبه15-1940 ساعتدر حال ثبت ناممرکز قریب
ماساژ درمانی (گروه10)99/899/9پنجشنبه-جمعه8-1845 ساعتدر حال ثبت ناممرکز قریب
مربی آمادگی دوران بارداری (گروه112-111)99/9/2099/10/19پنجشنبه-جمعه8-13:3060 ساعتدر حال ثبت ناممرکز قریب

تقویم دوره های مهارتی - شغلی

امدادگر اورژانس

نام دوره تاریخ شروعتاریخ پایانروز ساعتمدت دورهوضعیت دورهمحل برگزاری
امدادگر مقدماتی99.8.1099.8.21شنبه الی چهارشنیه9-1332در حال ثبت ناممرکز ژاندارمری
امدادگر مقدماتی99.7.1299.8.5زوج16-1932در حال ثبت ناممرکز ژاندارمری
امدادگر مقدماتی99.8.999.9.28جمعه9-1332در حال ثبت ناممرکز ژاندارمری
کمکهای اولیه99.9.699.9.28پنج شنبه و جمعه9-1332در حال ثبت ناممرکز ژاندارمری
سالمند99.9.1399.10.5پنج شنبه و جمعه9-1450در حال ثبت ناممرکز ژاندارمری

تعمیرات تجهیزات پزشکی

نام دوره تاریخ شروعتاریخ پایانروزساعتمدت دورهوضعیت دوره 
لیزر (عمومِی)99.10.1199.12.28پنج شنبه
8-1030در حال ثبت ناممرکز ژاندارمری
الکترونیک (عمومِی)99.10.1199.12.28پنج شنبه10-11:3030در حال ثبت ناممرکز ژاندارمری
دندانپزشکی (عمومِی)99.10.1199.12.28پنج شنبه11:30-13:3030در حال ثبت ناممرکز ژاندارمری
تصویربرداری (عمومِی)99.10.1199.12.28پنج شنبه14-1630در حال ثبت ناممرکز ژاندارمری
اتاق عمل (عمومِی)99.10.1199.12.28پنج شنبه16-1830در حال ثبت ناممرکز ژاندارمری
آزمایشگاهی (عمومِی)99.10.1199.12.28پنج شنبه18-2030در حال ثبت ناممرکز ژاندارمری
کالیبراسیون
(نیمه خصوصی)
99.8.399.8.14هرروز16-1830در حال ثبت ناممرکز ژاندارمری
برد
(نیمه خصوصی)
99.8.1799.8.26هرروز18-2030در حال ثبت ناممرکز ژاندارمری
اصول بازرگانی
(نیمه خصوصی)
99.9.1599.9.19هرروز14-1630در حال ثبت ناممرکز ژاندارمری
آزمایشگاهی
(نیمه خصوصی)
99.8.399.8.14هرروز16-1830در حال ثبت ناممرکز ژاندارمری
دندان پزشکی
(نیمه خصوصی)
99.8.1799.8.26هرروز14-1630در حال ثبت ناممرکز ژاندارمری
اتاق عمل
(نیمه خصوصی)
99.8.2499.9.3هرروز16-1830در حال ثبت ناممرکز ژاندارمری
تصویربرداری
(نیمه خصوصی)
99.8.2499.9.3هرروز18-2030در حال ثبت ناممرکز ژاندارمری

تکنسین داروخانه

نام دوره تاریخ شروعتاریخ پایانروزساعتمدت دوره 0ساعت)وضعیت دورهمحل برگزاری
تکنسین مقدماتی99.7.2799.10.2یک شنبه و سه شنبه15:30-19:3075در حال ثبت ناممرکز ژاندارمری
تکنسین مقدماتی99.8.599.10.1زوج17-2075در حال ثبت ناممرکز ژاندارمری
تکنسین مقدماتی99.8.999.12.8جمعه9-1475در حال ثبت ناممرکز ژاندارمری
تکنسین مقدماتی99.9.699.12.14پنج شنبه9-1475در حال ثبت ناممرکز ژاندارمری
تکنسین مقدماتی99.8.2799.11.5یک شنبه و سه شنبه9:30-13:3075در حال ثبت ناممرکز ژاندارمری
تکنسین پیشرفته99.7.1399.10.14یک شنبه و سه شنبه14-18130در حال ثبت ناممرکز ژاندارمری

دستیار دندانپزشک

نام دوره تاریخ شروعتاریخ پایانزمان برگزاریساعتمدت دورهوضعیت دورهمحل برگزاری
دستیار کنار دندانپزشک (گروه175)99/7/2499/10/5پنجشنبه-جمعه13:30-18:30150 ساعتدر حال برگزاریمرکز قریب
دستیار کنار دندانپزشک (گروه176)99/8/599/10/20شنبه-دوشنبه9-14150 ساعتتکمیل ظرفیتمرکز قریب
دستیار تخصصی اندو99/8/2999/9/6پنجشنبه8-1720 ساعتدر حال ثبت ناممرکز قریب
دستیار کنار دندانپزشک (گروه177)99/8/2999/11/10پنجشنبه-جمعه8:30-13:30150 ساعتدر حال ثبت ناممرکز قریب
دستیار کنار دندانپزشک (گروه178)99/9/1699/11/28یکشنبه - سه شنبه9-14150 ساعتدر حال ثبت ناممرکز قریب

دستیار ماساژ

نام دوره تاریخ شروعتاریخ پایانزمان برگزاریساعتمدت دورهوضعیت دورهمحل برگزاری
دستیار ماساژ درمانگر (گروه4)99/899/9روزهای زوج14-1932 ساعتدر حال ثبت ناممرکز قریب

تقویم دوره های زبان خارجه

نام دوره تاریخ شروعتاریخ پایانروزساعتمدت دورهوضعیت دورهمحل برگزاریشهریه
Pre-IELTS99.7.2999.10.7یک شنبه و سه نشبه21:30 الی 2360در حال ثبت ناممرکز ژاندارمری1,400,000
IELTS99.8.199.9.13پنج شنبه13 الی 1660در حال ثبت ناممرکز ژاندارمری1,400,000
IELTS99.8.599.10.10دوشنبه و چهار شنبه16 الی 1960در حال ثبت ناممرکز ژاندارمری1,400,000
TTC
CHILDREN
99.8.2999.9.10دو شنبه و چهار شنبه10 الی 1215در حال ثبت ناممرکز ژاندارمری500,000
TTC
ADULTS
99.8.1599.9.28پنج شنبه9 الی 1230در حال ثبت ناممرکز ژاندارمری700,000
DOULINGO99.8.1899.9.18یک شنبه و سه شنبه14 الی 1620در حال ثبت ناممرکز ژاندارمری500,000
PTE99.8.1999.11.30دو شنبه و پنج شنبه14 الی 1660در حال ثبت ناممرکز ژاندارمری1,400,000
MHLE/MSRT/EPT99.8.1599.10.5پنج شنبه و جمعه13 الی 1660در حال ثبت ناممرکز ژاندارمری800,000