رد کردن لینک ها

عفونت زخم پای دیابتی

عفونت زخم پای دیابتی

عفونت زخم پای دیابتی عوامل خطر عفونت استافیلوکوکوس اورئوس مقاوم به متسییلین و عفونت پوسیدوموناس در زخم های پا دیابتی در کره چکیده زمینه در عفونت زخم پای دیابتی (DFI)، در صورت انتخاب آنتی بیوتیک های تجربی، خطر استافیلوکوک اورئوس مقاوم به متسییلین (MRSA) و

بازگشت به بالای صفحه