نوشته هایی با برچسب "چهرشنبه پایان سال"

صدای ترقه وکم شنوایی دائمی

صدای ترقه وکم شنوایی دائمی

صدای ترقه وکم شنوایی دائمی صدای ترقه وکم شنوایی دائمی-عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران به عوارض جبران ناپذیر صدای موج انفجار بر گوش اشاره کرد و گفت: انفجارهای با صدای بلند می تواند کم شنوایی دائم در افراد ایجاد کند. ترقه بازی و انفجار بمب های دست ساز و نظایر آن در مراسم […]