نوشته هایی با برچسب "خانم دکتر قاسمی"

کارگاه رایگان غلبه بر اهمال کاری و تنبلی

کارگاه رایگان غلبه بر اهمال کاری و تنبلی

اهمال کاری و تنبلی کارگاه رایگان غلبه براهمال کاری و تنبلی : از ویژگی های افراد اهمال کار تأخیر در تصمیم گیری است اهمال کاری مزمن در تصمیم گیری باعث اهمال کاری مزمن در انجام وظایف می شود, زیرا فرد اهمال کار نمی تواند تصمیم بگیرد که چه فعالیت هایی را در چه زمانی و […]